เมนูหลัก

โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ

การจัดตารางสอนด้วยโปรแกรม จัดตารางสอนอัตโนมัติ นั้น ท่านต้องทำความเข้าใจ องค์รวม ของโปรแกรม และ หลักการทำงานทั่ว ๆ ไปของโปรแกรม เพื่อการจัดการตารางสอนจะได้ เป็นเรื่อง ที่ง่าย ๆ ยิ่งขึ้น

การใช้งานโปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัตินั้น สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ การวางแผน เพื่อการจัดตารางสอน เช่น การจัดตารางสอนแบบให้นักเรียน เรียนประจำห้องเรียน หรือ การจัดแบบให้นักเรียนเดินเรียน (ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป ) หรือจัดตารางให้อาจารย์บางท่านที่มีภาระกิจ เป็นต้น

สำหรับการจัดตารางสอนด้วยโปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัตินั้น หลังจากวางแผน เรียบร้อยแล้ว ท่านต้องปฏิบัติการกรอกข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงค่อย ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับคาบสอน ต่อไป

การจัดการข้อมูลพื้นฐาน เพื่อป้องกัน ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ท่านต้องดำเนินการกรอกข้อมูลตามลำดับ เมน

คือ

 1. กรอกข้อมูลกลุ่มสาระ ก่อน
 2. ตามด้วย ข้อมูลอาจารย์
 3. ข้อมูลแผนการเรียน
 4. ข้อมูลห้องปฏิบัติการ
 5. ข้อมูลชั้นเรียน
 6. ข้อมูลวิชาเรียน
 7. ข้อมูลโรงเรียน ตามลำดับ

จากนั้น ก็ดำเนินการกรอกข้อมูล ด้านการจัดตารางสอน ตามที่วางแผนไว้

 1. ลงทะเบียนกิจกรรม ซึ่งก็คือ การกำหนด จอง คาบสอนตายตัวไว้ ในคาบ ที่นักเรียน หลาย ๆ ห้องเรียนพร้อม ๆกัน หรือ ทำกิจกรรมรวมกัน หรือ นักเรียน ต้องแยกกันไป เรียนในส่วนต่าง ๆ เช่น ลูกเสือเนตรนารี หรือ วิชาเลือกเสรี ที่นักเรียนหลาย ๆ ห้อง แยกย้ายกันไปเรียน ในจุดต่าง ๆ หรือ กำหนดเพื่อ ล็อกคาบให้ครูไปทำภาระกิจ พิเศษ เป็นต้น ซึ่งคาบกิจกรรมนี้ โปรแกรมจะล็อก คาบเรียน ของนักเรียนลงไว้ให้ ก่อนการจัดตารางสอนวิชา ต่อ ๆ ไป
 2. จัดครูเข้าดูแล กิจกรรม คือ กำหนดให้ครูแต่ละท่าน เข้าดูแลกิจกรรม หรือ เข้าสอน นักเรียนในคาบกิจกรรมใด บ้าง เพื่อที่โปรแกรมจะได้ล็อกคาบครูไว้ให้ตรงกับ คาบกิจกรรมนักเรียน ก่อนที่จะจัดตารางสอนวิชา ต่อๆ ไป (หรือจะแก้ปัญหาด้วยการล็อกคาบด้วยมือก่อนจัดตารางก็ได้)
 3. จัดครูเข้าสอน กรอก ข้อมูล ว่า ครู แต่ละท่านนั้น สอน รายวิชาใด ชั้นเรียนใด และ ในรายวิชานั้นต้องการจองห้องปฏิบัติการ หรือไม่ เช่น ครูบุญมี สอน วิชาคอมพิวเตอร์ ห้อง 6/01 จองห้องปฏิบัติการคอม 1 เป็นต้น
 4. ตรวจสอบคาบสอน เป็นกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องในการกรอกข้อมูลกิจกรรมและ แบบจัดครูเข้าสอน ตามที่วิชาการมอบมา ต้องตรวจสอบ ให้ถูกต้องก่อน จึงเริ่มจัดตาราง
 5. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มดำเนินการจัดตารางสอน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทั้ง การเริ่มจัดตารางสอนใหม่ทั้งหมด หรือ เปิดตารางสอนเก่าที่จัดไว้แล้วไม่เสร็จมาจัดต่อ หรือ มาแก้ไขตารางสอน เช่น เปลี่ยนครูผู้สอน สลับคาบ เป็นต้น ซึ่งการจัดตารางสอน นี้ ได้รับการออกแบบให้สามารถมองเห็นภาพการจัดตารางได้ง่าย ๆ และมีเครื่องมือ ช่วยการจัดตาราง ทำให้การดำเนินการจัดตารางสอน หรือแก้ไขไม่ใช่เรื่องยาก เช่น การตรวจสอบและเรียกดูคาบว่างของห้องเรียน ครู และชั้นเรียน การตรวจสอบคาบที่สามารถสลับคาบได้ การตรวจสอบคาบที่ได้รับ ของครูในแต่ละวัน ไม่ให้มากเกินไป เป็นต้น
 6. การตรวจสอบการกระจายคาบสอน ที่ครูแต่ละคนได้รับ เพื่อความเหมาะสม เช่น ครูบุญมี ได้รับ คาบสอนคาบ ที่ 1 -8 กี่วันในสัปดาห์ เป็นต้น เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบและเกลี่ยคาบให้ เหมาะสมได้ง่ายขึ้น
 7. เมื่อดำเนินการจัดตารางสอนเรียบรอ้ยแล้ว จึงจะสามารถพิมพ์รายงานต่าง ๆ ได้

 8. พิมพ์ตารางนักเรียน สามารถพิมพ์ได้ทั้ง ตารางแบบเล็ก (พกพา) และตารางแบบใหญ่ และพิมพ์จากหน้าตาโปรแกรม สามารถเลือกการพิมพ์ได้ทั้งรายห้องและ ครั้งละหลาย ๆ ห้อง
 9. พิมพ์ตารางครู สามารถพิมพ์ได้ทั้ง ตารางแบบเล็ก (พกพา) และตารางแบบใหญ่ และพิมพ์จากหน้าตาโปรแกรม สามารถเลือกการพิมพ์ได้ทั้งรายคน และ ครั้งละหลาย ๆคน
 10. พิมพ์ตารางห้องปฏิบัติการ สามารถพิมพ์ได้ทั้ง ตารางแบบเล็ก (พกพา) และตารางแบบใหญ่ และพิมพ์จากหน้าตาโปรแกรม สามารถเลือกการพิมพ์ได้ทั้งรายห้อง และ ครั้งละหลาย ๆห้อง
 11. พิมพ์ตารางหมวด หรือ กลุ่มสาระ เป็นการพิมพ์ตารางสรุปคาบสอนของครูเป็นรายวัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้หัวหน้ากลุ่มสาระ ตรวจสอบเพื่อดำเนินการจัดสอนแทน
 12. การส่งออกตารางสอน ออกเป็นรูปแบบเว็บไซต์ การเรียกค้นตารางสอน ซึ่งสามารถคัดลอกไปวางบนเว็บไซต์ โรงเรียนได้ทันที

เมื่อพิมพ์ตารางเรียบร้อยแล้ว

 1. ควรทำการสำรองข้อมูลไว้ เพื่อความสะดวกและป้องกันความเสียหายในการ รักษาข้อมูลและการเรียกใช้ ฐานข้อมูลเดิม
 2. และยังสามารถ โอนข้อมูล บางส่วนจากฐานข้อมูล หนึ่งไปยัง อีกฐานข้อมูลหนึ่ง เพื่อทุ่นเวลาในการจัดตารางสอน
 3. การจัดตารางสอนในภาคเรียนต่อมา ที่มีการจัดตารางโครงสร้างที่เหมือนหรือคล้าย ๆ กันสามารถ แปลงรหัสวิชาจากภาำคเรียนที่ 1 ไปเป็น ภาคเรียนที่ 2 ได้ เลย เพื่อทุ่นเวลาในกาัรจัดตารางสอนให้น้อยลง

 

เมื่อท่านเข้าใจภาพรวมของโปรแกรมแล้วการจัดตารางสอนก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ขอให้สนุกกับการจัดตารางสอนครับ